Khái niệm về Văn Học Dan Gian

Khái niệm:  Văn học dân gian là những sáng tác văn học do nhân dân tạo nên và lưu truyền. Văn học dân gian cũng là những sáng tác nghệ thuật ngôn từ như văn học viết, nhưng lại có những đặc điểm riêng về lịch sử ra đời & phát triển, về người sáng tác, về cách thức sáng tác & lưu truyền, về nội dung tư tưởng & thể loại nghệ thuật. Tuy nhiên Văn học dân gian không phải là Văn học Truyền miệng bởi Văn học Truyền miệng chỉ là một bộ phận thuộc Văn học Dân gian